ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА НА WINBET.BG

WINBET.BG e електронен сайт/интернет базирана, онлайн платформа  /”Сайт/ът”, „Платформа/та”/ за залагания, администриран и управляван от собственика на сайта/платформата „УИН БЕТ ОНЛАЙН” ЕООД, ЕИК 203294705, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Младост”, ж.к. „Младост – 2”, ул. „Свети Киприян” бл. 292,  наричано по-долу и „Организатор/а”.

Партньорската програма на WINBET.BG /„Партньорска/та програма”, ”Програма/та”/ е създадена, за да разшири клиентската мрежа, да улесни достъпа на крайни клиенти до предлаганите от сайта услуги и да уреди отношенията между Организатора и регистрираните партньори /”Партньори/те”/

Настоящите Общи условия за участие в Партньорската програма на WINBET.BG /”Общи/те условия”/ уреждат правилата за регистрация и участие в Програмата за Република България, както и правата и задълженията на Организатора и Партньорите /”Страни/те”/

Регистрация и участие в Партньорската програма

Чл. 1./1/ Всяко физическо или юридическо лице, което желае да се включи в Партньорската програма на WINBET.BG, трябва изрично да заяви, че е съгласно и приема настоящите Общи условия и да изпрати по електронен път заявката/кандидатурата си за участие в Програмата, като попълни електронната форма за заявка на партньорство, достъпна на настоящия сайт.

/2/ Организаторът има право да приеме или отхвърли заявката/кандидатура по предходната алинея, без да е длъжен да мотивира решението си.

/3/ Решението на Организатора за отхвърляне на  заявката/кандидатура е окончателно и не подлежи на промяна и/или преразглеждане.

Чл. 2. /1/ Организаторът потвърждава приемането на заявката чрез изрично уведомление, отправено до заявителя/кандидата, на посочената в заявката негова електронна поща.

/2/ С потвърждаването на заявката/кандидатурата от страна на Организатора, заявителят придобива качеството на регистриран Партньор.

/3/ В случай, че организаторът отхвърли заявката/кандидатурата за участие в Партньорската програма на WINBET.BG, той  уведомява заявителя/кандидата за отказа си чрез съобщение за отказ, отправено до заявителя/кандидата, на посочената в заявката негова електронна поща.

Чл. 3. Настоящите Общи условия за участие в партньорската програма на WINBET.BG влизат в сила, имат обвързващо действие между страните и са задължителни за всеки регистриран партньор с изричното им приемане от Партньора и потвърждаването на регистрацията от страна на Организатора. Настоящите Общи условия удостоверяват и служат като доказателство за взаимоотношенията между страните.

Комисиона за препращане. Калкулация и заплащане

Чл. 4. /1/ Въз основа на регистрираната, по реда на чл. 8, ал.1 от настоящите Общи условия активност на Клиента/тите, препоръчани от Партньора, Организаторът заплаща на Партньора комисиона /”комисиона за препращане“/, в размер на до 50 % от чистата печалба на Организатора, формирана по реда и при условията на ал.2 и ал.3 от настоящия член и на чл. 5 от тези Общи условия и регистрирана на база на месечните залаганията на Клиента/тите, препоръчани от Партньора, които имат открита собствена клиентска сметка и са заложили реални пари на някоя от секциите в сайта WINBET.BG. Комисионата се изплаща като процент от нетния приход, генериран от активните за съответния календарен месец препоръчани от Партньора клиенти, съобразно условията, предвидени в тези Общи условия. При присъединяването си към тази партньорска програма за акаунта на Партньора ще бъде зададена комисионата ни по подразбиране в размер до 50% от нетната печалба. Партньорът има право да получава комисиона за насочените от него клиенти безсрочно, в сила от първия им депозит, освен в случай че участието на Партньора в Програмата бъде прекратено по каквато и да е причина.

/2/ Организаторът заплаща комисиона за препращане, само ако през съответния месец на сайта WINBET.BG са регистрирани не по-малко от 3 /три/ нови препоръчани от Партньора клиенти, които са открили свои клиентски сметки и най-малко 5 /пет/ препоръчани от Партньора клиенти са били активни. За активни се считат тези, препоръчани от Партньора клиенти, които са направили залози на стойност не по-малко от 50 /петдесет/ валутни единици на сайта WINBET.BG, без значение в коя секция на сайта е тяхната игрална активност.

/3/ Минимална сума, която Партньорът може да изиска за плащане, е генерирана комисиона в размер на 50 валутни единици.

/4/ При формиране на месечната партньорска комисиона към Партньор – юридическо лице, данък добавена стойност (ДДС) е включен в стойността на комисионата. Партньорът е отговорен за плащането на всякакви данъци върху доходите от афилиейт програмата съгласно приложимото към тях законодателство.

/5/ За избягване на всякакво съмнение, Партньорът е изцяло отговорен за всички разходи, свързани с неговите маркетингови и рекламни задължения във връзка с Програмата.

Чл. 5. /1/  При определяне размера на дължимата от Организатора комисиона за препращане се прилагат посочените по-долу в този член правила и се използват термини и понятия със значение, както следва:

5.1. Нетна печалба  – Нетната печалба се формира на база активност на препоръчания клиент през календарен месец, като от сумата на направените залагания се приспадат: сумата на изплатените печалби; разликата от залозите направени с бонус средства и изплатените по тях печалби; данъци и такси към доставчици и оспорените плащания.

5.2. Оспорени плащания – плащанията, за които притежателят на дадена кредитна/дебитна карта установи, че са извършени чрез неправомерно направени трансакции от трето лице, за които е уведомил банката, че следва да анулира плащането и да възстанови сумите. При оспорени трансакции, направени от препоръчани от Партньора клиенти, оспорената сума ще бъде удържана и приспадната и от дължимата на Партньора комисиона за съответния календарен месец.

/2/  В случай че стойността на оспорените плащания надвишава генерираната от Партньора комисиона и сметката на Партньора е с отрицателно салдо, сумата на отрицателния баланс се прехвърля за следващия календарен месец и трябва да бъде покрита от следващата, дължима на Партньора комисиона. В този случай стойността на комисионата за съответния месец се формира като разлика между определената по правилата на чл. 4 и чл. 5 от настоящите Общи условия и комисиона и стойността на прехвърленото от предходния месец отрицателно салдо.

/3/ В случай че  препоръчаните от Партньора клиенти генерират негативен приход за съответния календарен месец, то той ще бъде пренесен към следващи отчетни периоди и ще бъде приспадан от финансовия резултат през следващите месеци до достигане на положителен баланс. Комисиона може да бъде изплащана само след покриване на негативен резултат от предходни месеци и достигане на положителен баланс, генериращ комисиона, надвишаваща минималната сума от 50 валутни единици, необходима за осъществяване на изплащане.

/4/ В случай, че препоръчаните от Партньора клиенти генерират приход за съответния календарен месец, но не са изпълнени условията за изплащане на комисиона (чл. 4), то този приход ще бъде пренесен към следващи отчетни периоди до изпълняване на условията по чл. 4 от настоящите правила.

/5/ Организаторът си запазва правото да променя периодично структурата на формирането на комисионата (или част от нея), по някаква причина, която сметне за подходяща.

Чл. 6. /1/ Сумите, представляващи комисиона за препращане се изчисляват и заплащат на Партньора в съответната валутна единица, по един от следните, предварително заявени от Партньора начини:

6.1. По предварително открита ePay.bg сметка;

6.2. Чрез банков превод по посочена от Партньора сметка;

/2/ Комисионата се изплаща само към банки в Република България и/или Европейския съюз.

/3/ Партньорът избира и посочва начина на плащане на комисионата при подаване на заявката за партньорство.

/4/ При въвеждане на грешни данни от Партньора относно плащането/платежния метод Организаторът не носи отговорност и плащането ще се счита за редовно извършено.

/5/ В случай че Партньорът не е съгласен с докладите или дължимата му се сума, не трябва да изисква и да приема плащане за такава сума, а следва незабавно (не по-късно от 7 дни) да изпрати писмено известие до Организатора за несъгласието си, в противен случай правото му на оспорване се преклудира. Приемането на превод на плащане или приемането на друго плащане от Организатора ще се счита за пълно и окончателно плащане на комисионата за съответния период. Независимо от гореизложеното, ако се направи някакво надплащане при изчисляването на приходите на Партньора, Организаторът си запазва правото да коригира това изчисление по всяко време и да възстанови от Партньора всяко надплащане, направено от Организатора към Партньора.

Права и задължения на Организатора

Регистрация на клиенти.

Чл. 7. /1/ За нуждите на тези Общи условия „Клиент/и“ са препоръчаните от Партньора посетители, които чрез своя собствена регистрация на сайта и/или откриване на собствена клиентска сметка, стават част от клиентската база данни на Организатора.

/2/ Организаторът има право да приеме регистрацията на препоръчани от Партньора клиенти и да проследява техните трансакции.

/3/ Регистрацията на препоръчан от Партньора Клиент в сайта WINBET.BG се извършва чрез специален код, предоставян от Организатора на Партньора, след потвърждаване регистрацията на Партньора по реда, предвиден в чл. 2, ал. 1 от тези Общи условия.

/4/ Организаторът има право по своя преценка и/или при настъпване на условията и/или събитията, посочени в тези Общи условия, да откаже регистрацията на Клиент/и и/или да закрие вече открити клиентски сметки.

/5/ С регистрирането си на сайта WINBET.BG и откриването на собствена клиентска сметка, всеки препоръчан от Партньора Клиент става клиент на сайта WINBET.BG и по отношение на него са приложими всички правила и процедури на Организатора относно участията и ползването на сайта.

/6/ Партньорът няма право да създава други афилиейт акаунти на свои роднини или служители, както и да регистрира/ да насочва такива лица за регистрация към сайта на Организатора.

Проследяване на активност

Чл.8. /1/ Организаторът е длъжен да следи залозите, участието и активността на Клиента/тите, препоръчани от Партньора, и да  предоставя на Партньора доклади за клиентската активност, като ги изпраща на сметката, открита от Организатора за всеки регистриран Партньор.

/2/ Докладът по предходната алинея се изготвя и изпраща от Организатора на Партньора до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който докладът се отнася.

/3/ В случай на несъответствие между доклад в системата в www.affiliates.winbet.com и базата данни на WINBET, последната ще се счита за достоверна.

/4/ Партньорът следва да предоставя на Организатора подробен ежемесечен отчет в срока по ал. 2 относно ситуирането на Организатора на своя уебсайт, включително със снимков материал.

Права и задължения на Партньора

Линкове

Чл. 9. /1/ Като подава заявка за регистрация в Партньорската програма и с приемането на настоящите Общи условия, Партньорът дава съгласието си за поддържането на уникални линкове от неговия сайт към уебсайта на организатора WINBET.BG. Поддържането на линка към уебсайта WINBET.BG се извършва само посредством един от следните методи: банери, статии или текстови линкове.

/2/ Партньорът няма право да манипулира/съкращава/модифицира линковете, зададени от афилиейт платформата.

/3/ Нарушение на ал. 1 и/или 2 е основание за едностранно прекратяване на членството на Партньора в програмата от страна на Организатора.

Чл. 10. /1/ Минималният брой препоръчани от Партньора нови клиенти за последните 3 месеца, следва да бъде поне 9 /девет/. В случай че партньорът не изпълни това условие, Организаторът има право едностранно да прекрати членството на Партньора в програмата.

/2/ Комисионата по Неактивен партньорски акаунт, който не показва активност или почти няма активност за привличане на нови клиенти за период от 60 дни, може да бъде преразгледана с 5% намаление.

Спам и нерегламентиран софтуер

Чл. 11. В случай че бъде установено, че Партньорът рекламира продуктите и услугите на Организатора по нерегламентиран или различен от посочените в тези Общи условия начин, членството на Партньора в програмата се прекратява от Организатора без предизвестие. В този случай Партньорът няма право да предявява каквито и да е претенции и/или искания към Организатора във връзка с участието си в програмата, както и да обвързва Организатора с гаранции и/или задължения.

Чл. 12. /1/ Сайтове, които съдържат и рекламират нерегламентиран, злонамерен или софтуер, представляващ: троянски коне, роботи/програми представляващи нерегламентирано висок трафик и активност по нашите рекламни материали, вируси, програми за шпиониране и кражба на данни или такива, които имат за цел нарушаване, възползване или умишлено злоупотребяване с персонална информация на нашите клиенти, са строго забранени.

/2/ В случай че бъде установено неспазване на забраната по предходната алинея, Организаторът има правото да закрие партньорска сметка, без да е длъжен да отправя предизвестие до Партньора. В този случай Партньорът няма право да получи партньорски комисиони и/или каквито и да е други плащания във връзка с участието му в партньорската програма.

/3/ Партньорът трябва да спазва всички приложими закони и всяка политика, нотифицирана от Организатора чрез неговия сайт или по друг начин във връзка с мерките срещу изпирането на пари и или съмнителни трансакции.

/4/ Партньорът има право да публикува предоставените рекламни материали единствено на български сайтове (съответно преведени и досптъпни на български език), които нямат връзка с и не предлагат съдържание и/или реклама на нелицензирани за територията на Република България хазартни сайтове.

/5/ В случай че бъде установено неспазване на забраната по предходната алинея, Организаторът има правото да закрие партньорска сметка, без да е длъжен да отправя предизвестие до Партньора. В този случай Партньорът няма право да получи партньорски комисиони и/или каквито и да е други плащания във връзка с участието му в партньорската програма.

Партньорско съучастие и измама

Чл. 13. /1/ Партньорското съучастие /”Съучастие”/ е преднамерено действие или поведение от страна на Партньор или група от партньори, с цел да придобият неправомерни печалби, чрез взаимна свързаност помежду си. При  установяване на такива, неразрешени действия или игрово поведение, Организаторът има правото да не изплати генерираната комисиона.

/2/  За нуждите на тези Общи условия като съучастие се определят  и посочените действия или поведение от страна на Партньор или група от партньори, както следва:

  1. Взаимосвързана злоупотреба с бонуси, с цел да се придобива партньорски доход;
  2. Взаимосвързана дейност по залагане с едни и същи бетинг модели и схеми, с цел да се придобиват по-високи комисиони или да се получават по-високи лимити за залагане, включително, но не само:

2.2. Нерегламентирано залагане с големи суми, гарантиращи сигурни печалби, независимо от крайния изход на дадено спортно събитие или свързан с него пазар.

2.3. Прекомерно и целенасочено залагане на едно спортно събитие, с цел нерегламентирано облагодетелстване и придобиване на сигурни и постоянни печалби, като например клиентска активност между 50-100% на точно определен пазар или на едно събитие, без да има други изиграни пазари или събития. Ако Организаторът установи такъв тип препоръчан от Партньора клиент, Организаторът има право: да изиска последваща и допълнителна верификация; да затвори клиентска сметка или да извърши дейности по предотвратяване на бъдещи свои загуби.

  1. Инициирано и преднамерено действие към поощряване на връщания от реални играчи, с цел получаване на комисиони;
  2. Предлагане на суми на други партньори или играчи, с цел на придобиване на отчисления от комисионата за препращане, дължима на Партньора.
  3. Регистриране на дублиращи се партньорски сметки или такива на играчи/клиенти, с цел съучастие и измама;
  4. Иницииране на последващи действия, които след преценка и усмотрение от страна на Организатора, могат да бъдат категоризирани като начини и средства за постигане и получаване на неправомерни печалби.

Чл. 14 /1/ Всеки партньор има право на една партньорска сметка. В случай че бъде установена втора сметка, открита за същия Партньор, Организаторът има право да закрие и двете партньорски сметки, без да де е длъжен да мотивира закриването и/или да отправя предупреждение до Партньора. Настоящата разпоредба се прилага аналогично и при установяване на повече от две сметки.

/2/ Партньорът няма право да създава клиентска сметка на свое име, използвайки рекламните материали/банери, текстове и линкове/, които са му предоставени чрез Партньорската програма на WINBET.BG. В случай че бъде установено такова нарушение, Организаторът има право едностранно да прекрати членството на Партньора в програмата без да де е длъжен да мотивира прекратяването и/или да отправя предупреждение до Партньора.

/3/ Всеки, препоръчан от Партньор клиент, има право да открие на свое име само една клиентска сметка. В случай че Организаторът установи дублиране на сметки, той има право да изисква допълнителни документи или да закрива клиентски сметки.

Други права и задължения

Чл. 15. /1/ Партньорът няма право да регистрира търговски марки и/или използва по никакъв начин името WINBET/WINBET.BG или други свързани имена с търговските марки WINBET/WINBET.BG, както и такива, подобни на същите марки имена.

/2/ Нарушение на ал. 1 е основание за едностранно прекратяване на членството на Партньора в програмата от страна на Организатора.

Чл. 16. /1/Партньорът няма право да купува, регистрира и/или използва ключови думи, инструкции за търсене, както и за препращане, които са идентични или подобни на търговската марка на WINBET.BG, както и на всякакви други имена, които могат да бъдат свързани с бранда WINBET/WINBET.BG.

/2/ Партньорът няма право да регистрира или да заявява за регистрация домейн имена, които са идентични или близки на WINBET/WINBET.BG или които по какъвто и да е начин съдържат словосъчетанието WINBET.

/3/ Нарушение на ал. 1 и/или 2 е основание за едностранно прекратяване на членството на Партньора в програмата от страна на Организатора.

Чл. 17. /1/Партньорът има право да използва единствено и само одобрените от Организатора актуални рекламни продукти /банери, текстове, лога и др./.

/2/ Партньорът няма право да осъществява промени по вида и целостта на одобрените рекламни продукти, както и да използва продукти, различни от предоставените на www.affiliates.winbet.com, в това число, но не само не може да прави или прилага каквито и да е промени по промоционалните материали на сайта на WINBET.BG.

/3/ Нарушение на ал. 1 и/или ал. 2 е основание за едностранно прекратяване на членството на Партньора в програмата от страна на Организатора.

/4/ Партньорът трябва да приеме и видно да показва най-новите линкове и рекламни материали, предоставяни от Организатора на всички страници на уебсайта на Партньора, по начин с който Организаторът е съгласен и място одобрено от Организатора без да се изменят формата, мястото или действията на линковете без предварително съгласие на Организатора. Партньорът има право на комисиона за препращане, базирана на продължително промотиране на Спорт в WINBET.BG, Казино в WINBET.BG,  или живо казино в WINBET.BG. Организаторът си запазва правото да намали процентите по комисионата, ако Партньорът намали своите усилия по набирането на нови клиенти, както и ако качените рекламни материали не са актуални.

/5/ В случай че Партньорът иска да предложи някакви стимули и/или бонуси на потенциални играчи, се изисква да получи предварително писмено одобрение от Организатора, преди да започне по какъвто и да е начин такава дейност. В случай че не получи такова одобрение, но предлага такива стимули и/или бонуси, Организаторът си запазва правото да прекрати участието на Партньора в програмата и да откаже изплащане на всички спечелени преди това, но неплатени комисиони.

Чл. 18. В случай че бъде  засечен подозрителен или измамен трафик, той ще доведе до вреда за Организатора, който в този случай има право да прекрати членството и да санкционира Партньора, като не му изплати комисионата за препращане, която му се дължи.

Чл. 19. /1/ Всяка информация, предоставена от Организатора на Партньора във връзка с участието му в партньорската програма или съдържаща се или предоставена с тези Общи условия, е конфиденциална и представлява търговска тайна, като пряко свързана с търговската дейност на Организатора/операции и технологии свързани с Партньорската програма, комисиони и т.н/. С подаването на заявката за регистрация и приемането на настоящите Общи условия, Партньорът се съгласява да не използва и/или разпространява каквато и да е информация за дейността на Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Партньорската програма.

/2/ Партньорът може да използва посочената в предходната алинея информация само с изричното писмено съгласие на Организатора и  само когато това се налага за упражняване правата и изпълнение на задълженията му, регламентирани от тези Общи условия.

/3/ Задължението за спазване на конфиденциалност и търговска тайна, регламентирано в предходните алинеи на чл. 19 има сила и след прекратяване участието на Партньора в Партньорската програма.

Чл. 20. При участието или във връзка с участието си в партньорската програма, Партньорът е длъжен да съобразява действията и поведението си с разпоредбите на Закона за Защита на конкуренцията и Директива 2002/58/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации,  както всички други закони и нормативни актове, регламентиращи защитата на личните данни и конфиденциалността на информацията.

Чл.21./1/ Партньорът носи пълна отговорност за развитието, поддържането и оперирането на своя сайт/сайтове, както и за всички статии и материали, които публикува в него и във всеки един от своите рекламни канали.

/2/ Партньорът е длъжен е да се увери, че публикуваното съдържание не е в противоречие със закона или е с невярно съдържание, както и че всички рекламни материали са предназначени за лица над 18 години.

/3/ Партньорът носи пълна отговорност за публикуваното от него съдържание и неговата законосъобразност по ал. 1 и 2 и е длъжен да предприеме всички необходими мерки, за да предпази Организатора от щети, искания и разноски /включително съдебни такси и разноски, адвокатски хонорари, и т.н./, които Организаторът би претърпял във връзка с развитието, поддръжката и съдържанието на сайта на Партньора. За избягване на всякакво съмнение, Организаторът не носи никаква отговорност за публикуваните от Партньора рекламни материали. Партньорската програма на  WINBET.BG е предназначена единствено и само за директно участие на Партньор. В случай че партньор желае да прехвърли сметката си към различен притежател, той трябва да уведоми за това Организатора, който от своя страна има право да одобри или да не се съгласи с прехвърлянето, без да е длъжен да мотивира решението си.

/4/ Партньорът няма право да модифицира или променя каквито и да е банери, статии или линкове, които са обект на Закона за Авторското право и сродните му права и Закона за марките и търговските означения. Всички търговски марки трябва да бъдат използвани само по предварително одобрен от Организатора начин.

/5/ Незаконен трафик не се толерира. Банери и линкове не могат да бъдат поставяни или промотирани чрез нерегламентирани и неоторизирани имейли, стаи за чат, постове в различни социални групи или чрез употреба на роботи. Всяко от изброените действия може да доведе до прекратяване на членството в програмата.

/6/ В случай че Организаторът установи каквато и да е форма на Спам трафик, по вина на Партньор или ако Партньор дискредитира и/или засегне доброто име на WINBET/WINBET.BG с неправомерна или погрешна реклама, като писмена форма или изопачени думи, Организаторът има право едностранно да прекрати участието на Партньора в програмата.

Чл. 22. /1/ Само и единствено Партньорът носи отговорност за правилно препращане на клиенти към WINBET.BG.

/2/ Само правилно пренасочени клиенти ще бъдат записани към нашите Партньори. Ако се установи, че по някакъв начин Партньор е използвал неправилен код за препращане и регистриране към Организатора, то съответните клиенти няма да бъдат отчетени и записани в партньорска му сметка.

Чл. 23. Не може да съществува каквато и да е връзка между сайт на регистриран Партньор и този на WINBET.BG, извън регламентираното в настоящите условия.

Чл. 24. Всеки Партньор, когато се регистрира в Партньорската ни програма като частно лице, с приемането на настоящите Общи условия, на основание чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ, декларира, че е регистриран като самоосигуряващо се лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО.

Условия, Прекратяване и Неподходящи Сайтове

Чл. 25. Настоящите Общи условия влизат в сила и обвързват Партньора и Организатора от момента, когато бъде успешно осъществена процедурата по регистриране на Партньора и получаване на одобрение от страна на Организатора.

Чл. 26. /1/ Освен в случаите на едностранно прекратяване на участието на Партньор в Партньорската програма, посочени в тези Общи условия, участието в програмата и обвързващото действие на Общите условия за страните може да бъде прекратено от всяка страна – Организатор или Партньор, с отправяне на уведомление за прекратяване до насрещната страна.

/2/ Уведомлението може да бъде изпратено писмено или на посочен от страните адрес на електронна поща.

/3/ Участието в програмата се счита прекратено с достигането на уведомлението за прекратяване до страната, до която същото уведомление е изпратено.

Чл. 27./1/ Участието на Партньор в програмата може да бъде едностранно прекратено от Организатора и в случай че Организаторът прецени, че сайтът на Партньора е неподходящ.

/2/ Неподходящи са сайтове от следните категории: предназначени за деца, показващи порнография или други сексуални действия, промотиращи или съдържащи насилие и какъвто и да било тип дискриминация, базирана на раса, пол, сексуална ориентация или възраст, промотиращи незаконни действия или нарушаващи правата за интелектуалната собственост, или регулации за реклама или код за практика.

Чл. 28. /1/ С прекратяване на членството в програмата се прекратява и обвързващото действие на тези Общи условия, освен в случаите по чл. 19, ал.3.

/2/ С прекратяване на членството Партньорът е длъжен да премахне всички банери и рекламни материали на WINBET/WINBET.BG от своя сайт и всички използвани канали, както и да върне на Организатора всички копия на материали и документи, съдържащи информация за или във връзка с Партньорската програма, които притежава.

Чл. 29. /1/ Партньорът и Организаторът са независими страни и приемането и съгласието от страна на Партньора на тези Общи условия не създават партньорство, общо предприятие, агенция, верига, търговско представителство или служебни връзки между Партньора и Организатора.

/2/ Партньорът няма право да приема и/или отправя оферти и предложения от името или за сметка на Организатора.

Допълнителни условия и разпоредби

Чл. 30. В случай че след прекратяване членството на Партньор в програмата Организаторът продължи да предоставя услугите си на препоръчани от Партньора клиенти, това не означава, че членството на Партньора в програмата и/или действието на тези Общи условия между страните е продължено.

Чл. 31. След прекратяване на членството и/или действието на тези Общи условия между страните, Организаторът има право да задържи последното, дължимо на Партньора плащане на комисиона, в рамките на разумен срок, с оглед на правилното изчисляване и плащане на коректната дължима сума.

Чл. 32. В случай че Партньорът не изпълни което и да е от задълженията си, регламентирано с настоящите Общи условия, Организаторът има правото едностранно да прекрати членството на Партньора в програмата и/или да откаже изплащането на комисионите за препращане, дължими към датата на установяване на нарушението и/или прекратяване на членството.

Чл. 33. Партньорът няма право да прехвърля участието си в Партньорската програма на трето лице без изричното предварително писмено съгласие на Организатора.

Чл. 34. Всяка от страните дължи обезщетения за причинени на другата страна вреди и пропуснати ползи, съобразно разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 35. /1/ Страните са длъжни да положат всички усилия за доброволно уреждане на всички спорове относно действителността, тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия и/или участието в Партньорската програма на WINBET.BG.

/2/ Всички спорове, породени от тези Общи условия и/или участие в Партньорската програма на WINBET.BG или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Чл. 36. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 37. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по електронна поща.

Чл. 38. /1/ С приемането на настоящите Общи условия от Партньора между него и Организатора възниква валидно договорно отношение във връзка с участието на Партньора в Партньорската програма на WINBET.BG.

/2/ Организаторът има право едностранно да променя тези Общи условия или отделни техни разпоредби, както да уведоми и разгласи промяната чрез изрично съобщение, публикувано на настоящия сайт.

/3/ В случай че вече регистриран Партньор не е съгласен с настъпилите промени в Общите условия, той може едностранно да прекрати участието си в програмата и обвързващото действие на Общите условия по реда на чл. 26.

/4/ Никакви други изменения, допълнения или зачерквания от тези Общи условия и правила освен извършени по реда на ал. 2 не са разрешени или ще бъдат признати от нас. Никой от нашите служители или агенти няма правото да прави или да се съгласява с каквито и да било промени на условията на Партньорската програма.